حمایت از گنج نما
 

شمارهٔ ۱۴۱

جعدی سیاه دارد، کز کشی

پنهان شود بدو در سرخاره