حمایت از گنج نما




 

شمارهٔ ۱۴۴

بتگک ازان گزیده‌ام این کازه

کم عیش نیک و دخل بی اندازه