حمایت از گنج نما
 

شمارهٔ ۱۴۹

ای بار خدای، ای نگار فتنه

ای دین خردمند را تو رخنه