حمایت از گنج نما
 

شمارهٔ ۱۵۷

گه در آن کندز بلند نشین

گه بدین بوستان چشم گشای