حمایت از گنج نما
 

شمارهٔ ۱۰۹

دل در طلبت چو بند گردد

ترسم که سخن بلند گردد

جانا به خدا توان رسیدن

زلف تو اگر کمند گردد