حمایت از گنج نما
 

شمارهٔ ۱۱۱

خاقانی اگرچه راست پیوندی

پیوند تو کژ نهاد نپسندد

آری همه کژ ز راست بگریزد

چون دال که با الف نپیوندد