حمایت از گنج نما
 

شمارهٔ ۱۹۳

عذر داری بنال خاقانی

کاهل کم داری آشنا کمتر

دشمنانت ز خاک بیشترند

دوستانت ز کیمیا کمتر