حمایت از گنج نما
 

بخش ۲۰ - از دفتر سوم سلسلة الذهب در حمد ایزد

حمد ایزد نه کار توست، ای دل!

هر چه کار تو، بار توست، ای دل!

پشت طاقت به عاجزی خم ده!

و اعترف بالقصور عن حمده!

< بخش ۲۱

        

بخش ۱۹ - در ... >