حمایت از گنج نما
 

بخش ۲۴ - مراد ازین قصه تنها صورت قصه نیست

باشد اندر صورت هر قصه‌ای

خرده‌بینان را ز معنی حصه‌ای

صورت این قصه چون اتمام یافت

بایدت از معنی آن کام یافت

کیست از شاه و حکیم او را مراد؟

و آن سلامان چون ز شه بی‌جفت زاد؟

کیست ابسال از سلامان کامیاب؟

چیست کوه آتش و دریای آب؟

چیست ملکی کآن سلامان را رسید؟

چون وی از ابسال دامان را کشید؟

چیست زهره کآخر از وی دل ربود؟

زنگ ابسال‌اش ز آیینه زدود؟

شرح او را یک به یک از من شنو!

پای تا سر گوش باش و هوش شو!