حمایت از گنج نما
 

رباعی شمارهٔ ۴۶

می لعل مذابست و صراحی کان است

جسم است پیاله و شرابش جان است

آن جام بلورین که ز می خندان است

اشکی است که خون دل درو پنهان است