حمایت از گنج نما
 

رباعی شمارهٔ ۱۰۱

افلاک که جز غم نفزایند دگر

ننهند بجا تا نربایند دگر

ناآمدگان اگر بدانند که ما

از دهر چه میکشیم نایند دگر