حمایت از گنج نما
 

رباعی شمارهٔ ۱۱۹

از جرم گل سیاه تا اوج زحل

کردم همه مشکلات کلی را حل

بگشادم بندهای مشکل به حیل

هر بند گشاده شد بجز بند اجل