حمایت از گنج نما
 

دوبیتی شمارهٔ ۵۶

دلم زار و دلم زار و دلم زار

طبیبم آورید دردم کرید چار

طبیبم چون بوینه بر موی زار

کره در مون دردم را بناچار