حمایت از گنج نما
 

دوبیتی شمارهٔ ۶۱

فلک زار و نزارم کردی آخر

جدا از گلعذارم کردی آخر

میان تختهٔ نرد محبت

شش و پنجی بکارم کردی آخر