حمایت از گنج نما
 

دوبیتی شمارهٔ ۸۳

خدایا خسته و زارم ازین دل

شو و روزان در آزارم ازین دل

مو از دل نالم و دل نالد از مو

زمو بستان که بیزارم ازین دل