حمایت از گنج نما
 

دوبیتی شمارهٔ ۱۱۹

مو از جور بتان دل ریش دیرم

زلاله داغ بر دل بیش دیرم

چو فردا نامه خوانان نامه خوانند

من شرمنده سر در پیش دیرم