حمایت از گنج نما
 

دوبیتی شمارهٔ ۱۶۹

بوره یکدم بنالیم و بسوجیم

از آنرویی که هر دو تیره روجیم

ته بلبل حاش لله مثل مو نی

نبو جز درد و غم یک عمر روجیم