حمایت از گنج نما
 

دوبیتی شمارهٔ ۲۰۰

شبی دیرم زهجرت تار تارو

گرفته ظلمتش لیل و نهارو

خداوندا دلم را روشنی ده

که تا وینم جمال هشت و چارو