حمایت از گنج نما
 

دوبیتی شمارهٔ ۲۳۲

مرا عشقت ز جان آذر برآره

زپیکر مشت خاکستر برآره

نهال مهرت از دل گر ببرند

هزاران شاخه دیگر برآره