حمایت از گنج نما
 

دوبیتی شمارهٔ ۲۶۰

دلم از دست تو دایم غمینه

ببالین خشتی و بستر زمینه

همین جرمم که مو ته دوست دیرم

که هر کت دوست دیره حالش اینه