حمایت از گنج نما
 

دوبیتی شمارهٔ ۲۸۸

هر آن باغی که نخلش سر بدر بی

مدامش باغبون خونین جگر بی

بباید کندنش از بیخ و از بن

اگر بارش همه لعل و گهر بی