حمایت از گنج نما
 

دوبیتی شمارهٔ ۲۹۰

دل تو کی ز حالم با خبر بی

کجا رحمت باین خونین جگر بی

تو که خونین جگر هرگز نبودی

کی از خونین جگرها با خبر بی