حمایت از گنج نما
 

دوبیتی شمارهٔ ۲۹۹

دلا راه تو پر خار و خسک بی

درین ره روشنایی کمترک بی

گر از دستت بر آید پوست از تن

بیفکن تا که بارت کمترک بی