حمایت از گنج نما
 

دوبیتی شمارهٔ ۳۳۳

مسلسل زلف بر رخ ریته دیری

گل و سنبل بهم آمیته دیری

پریشان چون کری زلف دو تا را

بهر تاری دلی آویته دیری