حمایت از گنج نما
 

دوبیتی شمارهٔ ۳۵۳

هر آن کالوند دامان مو نشانی

دامان از هر دو عالم در کشانی

اشک خونین پاشم از راه الوند

تا که دلبر بپایش برفشانی