حمایت از گنج نما
 

بهار

بچه‌ها بهار

گل‌ها وا شدند،

برف‌ها پا شدند،

از رو سبزه‌ها

از رو کوهسار

بچه‌ها بهار!

داره رو درخت

می‌خونه به‌گوش:

«پوستین را بکن

قبا را بپوش.»

بیدار شو بیدار

بچه‌ها بهار!

دارند می‌روند

دارند می‌پرند

زنبور از لونه

بابا از خونه

همه پی‌ِ کار

بچه‌ها بهار!

< می خندد

        

گل زودرس >