حمایت از گنج نما
 

رباعی شمارهٔ ۵۷۱

این واقعه را سخت بگیری شاید

از کوشش عاجزانه کاری ناید

از رحمت ایزدی کلیدی باید

تا قفل چنین واقعه را بگشاید