حمایت از گنج نما




 

رباعی شمارهٔ ۷۵۵

عارف چو گل و جز گل خندان نبود

تلخی نکند عادت قند آن نبود

مصباح زجاجه است جان عارف

پس شیشه بود زجاجه سندان نبود