حمایت از گنج نما
 

رباعی شمارهٔ ۱۰۶۴

مهمان تو نیست دو سه روز و گزاف

خوان تو گرفته است از قاف به قاف

گر فتنه شود کسی معافست معاف

بر شمع کند همیشه پروانه طواف