حمایت از گنج نما
 

رباعی شمارهٔ ۱۰۶۶

آنکس که ترا بدید ای خوب اخلاق

در حال دهد کون و مکان را سه طلاق

مه را چه طراوت و زحل را چه محل

با طلعت آفتاب اندر افاق