حمایت از گنج نما
 

رباعی شمارهٔ ۱۵۸۵

مردی یارا که بوی فقر آید از او

دانند فقیران که چها زاید از او

ولله که سماء و هرچه در کل سما است

یا بند نصیب هرچه میباید از او