حمایت از گنج نما
 

رباعی شمارهٔ ۱۵۸۸

نی هرکه کند رقص و جهد بالا او

در فقر بود گزیده و والا او

مسجود ملک تا نشود چون آدم

عالم نشود به عالم اسما او