حمایت از گنج نما
 

رباعی شمارهٔ ۱۶۲۰

تو توبه مکن که من شکستم توبه

هرگز ناید ز جان مستم توبه

صدبار و هزاربار بستم توبه

خون میگرید ز دست دستم توبه