حمایت از گنج نما
 

رباعی شمارهٔ ۱۶۲۲

دانی شب چیست بشنو ای فرزانه

خلوت کن عاشقان ز هر بیگانه

خاصه امشب که با مهم همخانه

من مستم و مه عاشق و شب دیوانه