حمایت از گنج نما
 

رباعی شمارهٔ ۱۶۴۷

وه وه که به دیدار تو چونم تشنه

چندانکه ببینمت فزونی تشنه

من بندهٔ آن دو لعل سیراب توام

عالم همه زانست به خونم تشنه