حمایت از گنج نما
 

بخش ۲۳ - در بیان آنکه این اختلافات در صورت روش است نه در حقیقت راه