حمایت از گنج نما
 

بخش ۱۵ - فروختن صوفیان بهیمهٔ مسافر را جهت سماع