حمایت از گنج نما
 

بخش ۲۴ - حسد کردن حشم بر غلام خاص