حمایت از گنج نما
 

بخش ۲۵ - کلوخ انداختن تشنه از سر دیوار در جوی آب