حمایت از گنج نما
 

بخش ۲۶ - فرمودن والی آن مرد را که این خاربن را که نشانده‌ای بر سر راه بر کن