حمایت از گنج نما
 

بخش ۸۹ - قصهٔ جوحی و آن کودک که پیش جنازهٔ پدر خویش نوحه می‌کرد