حمایت از گنج نما
 

بخش ۳۷ - حکایت مارگیر که اژدهای فسرده را مرده پنداشت در ریسمانهاش پیچید و آورد به بغداد