حمایت از گنج نما
 

بخش ۸۳ - صفت بعضی اولیا کی راضی‌اند به احکام و لابه نکنند کی این حکم را بگردان