حمایت از گنج نما
 

بخش ۷۱ - آشفتن آن غلام از نارسیدن جواب رقعه از قبل پادشاه