حمایت از گنج نما
 

بخش ۱۲۱ - غالب شدن مکر روبه بر استعصام خر