حمایت از گنج‌نما
 

بخش ۳۵

بس قامت خوش که زیر چادر باشد

چون باز کنی مادر مادر باشد

< بخش ۳۶

        

بخش ۳۴ >