حمایت از گنج نما
 

ببرگ لاله رنگ آمیزی عشق

ببرگ لاله رنگ آمیزی عشق

بجان ما بلا انگیزی عشق

اگر این خاکدان را واشگافی

درونش بنگری خونریزی عشق