حمایت از گنج نما
 

درین گلشن پریشان مثل بویم

درین گلشن پریشان مثل بویم

نمیدانم چه میخواهم چه جویم

برآید آرزو یا بر نیاید

شهید سوز و ساز آرزویم