حمایت از گنج نما
 

سحر می گفت بلبل باغبان را

سحر می گفت بلبل باغبان را

درین گل جز نهال غم نگیرد

به پیری میرسد خار بیابان

ولی گل چون جوان گردد بمیرد