حمایت از گنج نما
 

مسلمانان مرا حرفی است در دل

مسلمانان مرا حرفی است در دل

که روشن تر ز جان جبرئیل است

نهانش دارم از آزر نهادان

که این سری ز اسرار خلیل است